Downloads    Contact Us
 
About Us
GAIL Management
  Home   About Us   GAIL Management  
Text Size A-     A     A+
  Print       
 
 
Success Story  
Mission, Vision and Values  
CMD Speak  
GAIL Management  
Alliances  
Milestones  
Awards  
     
 
 
GAIL Management
 
 
 
Shri B. C. Tripathi
 
 
 

 
 
Shri M. Ravindran
Director (HR)
Dr. Ashutosh Karnatak
Director (Projects)
 
Shri Subir Purkayastha
Director (Finance)

 
       
    Shri Anant Kumar Singh Shri Ashish Chatterjee
  
   
Shri S K Srivastava   Shri Anupam Kulshreshtha   Shri Sanjay Tandon  

 
 
 
Shri Rajesh Ranjan
 

 
 
 
Shri A.K.Jha